DRETS I DEURES DEL SOCI

Són drets dels socis:

 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General. Tots dos pares tindran dret a veu en les assemblees, però només un dels dos podrà exercí el dret de vot. No es permetrà el dret de representació.
 2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. No sent vàlid el vot emès per correu, ni per altres sistemes que no siguin la presència en l’assemblea.
 3. Cada soci tindrà un únic vot. Un vot per unitat familiar present a l’Assemblea.
 4. Intervenir en el govern i en les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius de l’associació.
 6. Ésser informat, sol.licitar i obtenir explicacions sobre la marxa de l’Associació, les activitats, l’estat de comptes, l’administració o gestió de la Junta Directiva o els mandataris de l’Associació i, amb anterioritat a la convocatòria dels assumptes que s’hagi previst tractar a les assemblees i verbalment durant l’assemblea. Si el 10% dels socis ho sol.licita, la Junta Directiva no es podrà negar a facilitar aquesta informació, encara que al.legui que perjudica als interessos de l’Associació.
 7. Ser informats de les causes que motiven l’adopció de mesures disciplinàries i ésser escoltats prèviament a l’adopció d’aquelles i recórrer les decisions al respecte davant l’Assemblea General més imminent.
 8. Formar part dels grups de treball.
 9. Tenir un exemplar dels estatuts vigents.
 10. Consultar els llibres de l’associació.

Són deures dels socis:

 1. Comprometre’s amb els objectius de l’associació i participar activament per assolir-los.
 2. Contribuir al sosteniment de l’Associació amb el de les quotes, derrames i altes aportacions econòmiques fixades pels estatus i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.