Resultat de les Eleccions Consell Escolar 2012/2013

Benvolguts pares i mares,

El passat mes de gener de 2013, es van realitzar les eleccions per escollir als membres del Consell Escolar.

Aquí trobareu els membres que formaran part d’aquest Consell Escolar:

Imatge

Així mateix, us fem saber que:

 • El consell escolar és l’òrgan col.legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.
 • Corresponen al consell escolar les facultats establertes, respectivament per a centres públics i privats concertats, als articles 148 i 152 de la Llei d’educació.
 • El centre determina la composició del consell escolar en les normes d’organització i funcionament, d’acord amb el projecte educatiu i respectant la legislació vigent. El reglament del consell escolar, un cop aprovat per aquest, s’integra en les normes d’organització i funcionament del centre.
 • Els i les representants de l’alumnat s’escullen a partir del primer curs d’educació secundària obligatòria.
 • Un cop constituït, el consell escolar del centre ha de designar una persona que impulsi mesures educatives de foment de la igualtat real i efectiva entre homes i dones.

Article 148 de la LEC d’Educació del 12/2009, del 10 de juliol

1.- El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Correspon al Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i el procediment d’elecció dels membres del consell.

2.- El Departament ha d’adaptar l’esctructura i la composició del consell escoalr a les característiques dels centres educatius únics a què es refereix l’article 72.3 i d’altres centres de característiques singulars, per a garantir l’eficàcia en l’exercici de les funcions que li corresponen.

3.- Corresponen al consell escolar les funcions següents:

 • a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 • b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 • c) Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col.laboració del centre amb entitats o institucions.
 • d) Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificaciones corresponents.
 • e) Aprovar la carta de comprimís educatiu.
 • f) Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 • g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 • h) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 • i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 • j) Aprovar les directius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 • k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 • l) Aprovar els criteris de col.laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 • m) Qualsevol altre que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

4.- El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que aquestes normes no estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col.legiats de l’Administració de la Generalitat.

5.- El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar un professor o professora, i un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública han de comptar amb una comissió econòmica, amb les excepcions que estableixi el Departament.

Ben atentament,

AMPA Marta Mata Viladecans

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s